Data-Policy for annonsering

Data Policy for annonsering på Mediehuset Bergstads nettsteder

Viktigste punkter

  • Innhenting av data til andre formål enn analyse og rapportering for den avtalte kampanje krever aktivt samtykke av Mediehuset Bergstad.
  • Dette gjelder også innhenting av data med hensikt å berike andre kampanjer, annonsebørser eller datainnsamlingsplattformer (DMP-er).
  • Bruk av data innhentet i analyse- og rapporteringsøyemed for den aktuelle kampanje kan ikke uten samtykke benyttes til å berike den samme kampanjen på andre flater enn de som tilhører Mediehuset Bergstad.

Generelt

Dette dokumentet (”Data Policy”) er et tillegg til avtale/bookingskjema som gjelder annonsering på nettsted (”Nettstedet”) eid eller kontrollert av selskaper i Mediehuset Bergstad-konsernet eller selskaper som inngår i Mediehuset Bergstad’ digitale annonsesamkjøring (”Bergstad Nyheter”), (avtalen omtales heretter som ”Annonseavtalen”). Med Annonsør menes den aktør som er ansvarlig etter Annonseavtalen overfor Bergstad Nyheter. Data Policy-en regulerer Annonsørens adgang til å benytte data som skapes eller kan skapes/genereres som en følge av Annonseavtalen.

Mediehuset Bergstad forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene, og det er Annonsørens ansvar å holde seg kjent med slike oppdateringer. Den seneste versjonen av vilkårene finnes på […]. Ved endringer av vesentlig betydning for Annonsøren, vil Mediehuset Bergstad informere Annonsøren på hensiktsmessig måte.

Regulering av innsamling og bruk av data

Med data menes her alle opplysninger om bruken av Nettstedet, herunder men ikke begrenset til opplysninger om brukeratferd.

Annonsøren kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Mediehuset Bergstad innhente og/eller bruke data, eller ved hjelp av informasjonskapsler eller andre sporingsteknikker (cookies, o.l.) på Nettstedet generere data til noe formål, herunder annonsering og/eller kategorisering/ segmentering av brukere, uten samtykke fra Mediehuset Bergstad. Mediehuset Bergstad kan stille vilkår for samtykke.

Et unntak fra ovennevnte forbud gjelder ved innsamling av data der formålet kun er å analysere og rapportere antall visninger, klikk, rekkevidde og konvertering begrenset til den enkelte kampanje og kampanjeperiode. Annonsøren forplikter seg til å slette slike data umiddelbart etter at opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet med innsamlingen.

Programmatiske kjøp

Programmatiske handler skjer etter avtale, og bruk av data er regulert gjennom denne. I alle tilfeller, hvis ikke eksplisitt unntatt, gjelder det at data ikke kan benyttes utenfor den aktuelle kampanje.

Bruk av informasjonskapsler

Dersom Mediehuset Bergstad gir samtykke til bruk av informasjonskapsler/cookies er leverandøren ansvarlig for at bruken av informasjonskapsler er i samsvar med gjeldende lovgiving og med Mediehuset Bergstads til en hver tid gjeldende Data Policy for bruk av informasjonskapsler/cookies.

Ansvar for sikkerhet og identifikasjon

Annonsøren er ansvarlig for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder at alle data er forsvarlig sikret mot tredjeparts innsyn, datainnbrudd, uønsket identifisering av enkeltpersoner og lignende. Annonsøren skal før innsamling av data uttrykkelig angi formålet med innsamlingen. Innsamlede data skal holdes adskilt fra øvrige data, og ikke senere benyttes til nye uforenlige formål.

Mediehuset Bergstad kan kreve at Annonsøren dokumenterer at rutiner og systemer er i samsvar med denne Data Policy. Dersom Mediehuset Bergstad ikke finner at dokumentasjonen er tilfredsstillende, kan Mediehuset Bergstad si opp Annonseavtalen og kreve alle data slettet umiddelbart.

Overføring av data

Data må ikke uten skriftlig samtykke fra Mediehuset Bergstad deles med andre juridiske enheter enn det selskap som har inngått Annonseavtalen, herunder overføring til eksterne annonsebørser, datainnsamlingsplattformer eller andre systemer for å øke verdien på eller kapitalisere på disse dataene. Innsamlede data kan ikke uten samtykke fra Mediehuset Bergstad overføres til land utenfor EØS, dette gjelder også bruk av cloud-tjenester hvor servere er plassert utenfor EØS.

Personopplysninger

Denne Data Policy-en gir ikke under noen omstendigheter rett for Annonsøren til å innhente eller behandle personopplysninger eller data som etter behandling kan likestilles med personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2. Samtykke fra bruker til behandling av personopplysninger skal ikke innhentes uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Mediehuset Bergstad. Med mindre annet følger av skriftlig avtale med Mediehuset Bergstad, vil Annonsøren være å anse som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for Annonsørens behandling av personopplysninger.

Bruk av underleverandører

Dersom Annonsøren benytter underleverandører, for eksempel til å måle annonseeffekt eller lignende, forplikter Annonsøren seg til å påse at underleverandører er informert om og handler i overensstemmelse med denne Data Policy-en. Annonsøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers brudd på denne Data Policy-en som om det var Annonsørens eget avtalebrudd. I tilfelle uoverensstemmelser mellom Annonseavtalen og Data Policy-en, er det Data Policy-en som har forrang.

Overtredelse

Brudd på disse vilkårene er ansett som vesentlig mislighold av Annonseavtalen. Ved slikt vesentlig mislighold, eller en rimelig mistanke om at slik vesentlig mislighold foreligger, har Mediehuset Bergstad rett til umiddelbart å suspendere eller avslutte Annonseavtalen og kreve en engangserstatning på 50% av årlig verdi av Annonseavtalen. Ved gjentatte eller grovt uaktsomme brudd på vilkårene har Mediehuset Bergstad rett til å kreve en engangserstatning på 2 ganger årlig verdi av Annonseavtalen.

Annonsøren skal holde Mediehuset Bergstad skadesløs for krav fra tredjepart som følge av Annonsørens brudd på vilkårene i denne Data Policy.