Avtale- og brukervilkår

Nettbasert versjon – v.1.5 Oppdatert 25.05.2018

Denne avtalen gjelder Mediehuset Bergstad og alle tjenester tilknyttet Mediehuset Bergstad.

Ved registrering inngås avtale mellom bruker og Mediehuset Bergstad med slikt innhold (det vises også til Retningslinjer for behandling av personopplysninger nedenfor, som inngår i avtaleforholdet): Våre tjenester er kun tilgjengelige for og kan kun brukes av personer som i henhold til norsk rett er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler.

Er du under 15 år må du ha tillatelse fra dine foreldre for å registrere deg. Ved din innmelding bekrefter du eventuelt at samtykke er innhentet. For å få tilgang til enkelte deler av vårt nettsted må du akseptere disse brukervilkårene.

Ved å merke av for "Kryss av her for å akseptere våre Brukervilkår", og ved å trykke på knappen "Send registrering", registrerer du deg som medlem og aksepterer brukervilkårene i dette dokumentet.

Du erklærer deg herved ansvarlig for at dine handlinger foretas i samsvar med brukervilkårene og gjeldende rett. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du meddeler i din profil. Disse brukervilkår gjelder for alle medlemmer. Alle medlemmer har akseptert vilkårene.

Du aksepterer å ikke benytte våre tjenester på en måte som medfører skade eller annen uleilighet for Mediehuset Bergstad eller tredje part, herunder men ikke begrenset til masseutsendelser av post.

All bruk av denne typen tjenester kan rent teknisk registreres og logges. Mediehuset Bergstad oppfordrer således generelt til varsomhet og omtanke fra brukerne. Denne typen data lagres således heller ikke regulært med unntak av siste brukeraktivitet som danner grunnlag for eventuell sletting av inaktive brukere og opplysninger knyttet til disse.

Du aksepterer at Mediehuset Bergstad – eventuelt gjennom eksterne samarbeidspartnere eller offentlig myndighet - med formål å kontrollere at brukervilkårene ikke misligholdes, følger eller gjør enkeltstående kontroller av din bruk av tjenesten. Du aksepterer videre at man under kontrollen sender underretninger/forespørsler direkte til deg for å verifisere bruken.

Mediehuset Bergstad pålegger de aktuelle personer som i enkelttilfelle forestår dette taushetsplikt.

Se for øvrig ”Retningslinjer for behandling av personopplysninger” i nr. 12 nedenfor.

Du aksepterer ved registreringen å motta generell informasjon fra Mediehuset Bergstad og/eller Mediehuset Bergstads samarbeidspartnere om Mediehuset Bergstads eller samarbeidspartnernes tjenester, underretninger om endringer og tilbud om videreføring eller utvidelser av avtaleforholdet fra Mediehuset Bergstad eller Mediehuset Bergstads samarbeidspartnere.

Du aksepterer også å motta potensielle spesialtilpassede informasjonsbrev på e-post om tilbud og fordeler i Mediehuset Bergstads medlemstjeneste når disse blir tilgjengelig. Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet.

Mediehuset Bergstad vil kunne dele sin database med utvalgte leverandører. Ved å delta i aktiviteter vil du alltid få vite hvilke aktører dette gjelder.

Mediehuset Bergstad forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene uten å informere deg om disse endringene på andre måter enn å holde brukerbetingelsene oppdaterte til enhver tid. Mediehuset Bergstad vil informere om viktige endringer i Brukerbetingelsene ved e-post til din e-postadresse. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hva som er viktige endringer.

Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver Mediehuset Bergstad seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for Mediehuset Bergstad, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning.

Mediehuset Bergstads ansvar er videre, under hver tolv måneders periode, begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.500 kr.

Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister som springer ut av registreringer hos Mediehuset Bergstad skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Dersom en bestemmelse i disse brukervilkår blir funnet ugyldig eller ikke er mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes uten virkning for de resterende bestemmelsers gyldighet. Disse brukervilkår kan ikke, kun på bakgrunn av at Mediehuset Bergstad utstedte dem, fortolkes ugunstig mot oss.

Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som men, ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan partene forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold.

Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

For benyttelse av lukkede deler av Mediehuset Bergstads tjenester gis du en egen brukeridentitet og et personlig passord. Du forplikter deg til ikke å gi andre tilgang til passordet eller til å benytte din brukeridentitet og passord.

Du skal umiddelbart melde fra til Mediehuset Bergstad hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til din brukeridentitet og passord.

Dette er hovedsaklig en gratis tjeneste. Kostnader ved bruk av Internett for å bruke tjenesten må betales av brukeren. Et eventuelt medlemskap i tjenester tilknyttet Mediehuset Bergstad betales av brukeren etter gjeldende prislister.

Du har rett til når som helst, å si opp din avtale med Mediehuset Bergstad. Informasjon om deg vil da - såfremt offentlige reguleringer eller annen avtale mellom partene ikke tilsier noe annet – bli slettet uten ugrunnet opphold. Oppsigelsen skal skje med e-post til [medlem@bergstad.co], alternativt pr post til Mediehuset Bergstad, Sentroveien 14A, 3182 Horten

Mediehuset Bergstad har ingen forpliktelser overfor deg dersom du selv sier opp ditt medlemskap.

Oppsigelse skal normalt skje med rimelig varsel. For betalingstjenester skjer oppsigelse etter rimelig varsel normalt til utløp av den perioden du som kunde har betalt for.

A. Generelt

- For at vi skal kunne tilby våre tjenester er det nødvendig for oss å innhente opplysninger fra våre medlemmer. Vi har derfor iverksatt strenge regler for behandling og beskyttelse av disse opplysningene og våre medlemmers personvern.

- Vi har fokus på å beskytte dine personopplysninger. ”Personopplysninger” er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-post eller andre opplysninger som kan knyttes til medlemmets bruk av Internett. Vi respekterer ditt personvern. Vi garanterer at ingen av dine personopplysninger vil bli videreformidlet til tredjeparter utover det som fremgår av avtale og/eller disse retningslinjer.


B. Hvilke opplysninger registrerer vi om deg, og hvorfor behandler vi disse?

- Personligopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester. For å bli medlem hos Mediehuset Bergstad er vi avhengig av at du oppgir opplysninger om deg selv, slik som navn, adresse, telefonnummer, alder og kjønn. Opplysningene behandles for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester og håndtere ditt medlemskap i Mediehuset Bergstad som avtalt.

- Opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester.

- For at vi skal kunne foreta analyser med sikte på å forbedre Mediehuset Bergstads tjenester og produkter, kan vi behandle anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg eller andre enkeltpersoner. For dette formål kan Mediehuset Bergstad også samle inn og behandle anonymisert statistisk informasjon om salg, surfe- og navigeringsmønstre for å kunne fremlegge dette for en tredjepart. Dersom man deltar i markedsundersøkelser i vår regi, forbeholder vi oss retten til å koble sammen opplysninger gitt i undersøkelsen og leserens surfemønster.

- Personopplysninger gitt av deg til Mediehuset Bergstad i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider. Mediehuset Bergstad kan samle inn dine personopplysninger i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider for å forbedre din interaksjon med Mediehuset Bergstads tjenester.


C. Markedsføring av tjenester og produkter.

- Vi vil som avtalt i brukeravtalen kunne benytte din e-postadresse til å markedsføre våre egne og utvalgte samarbeidspartneres produkter og tjenester. Vi kan også benytte din e-postadresse for å svare på henvendelser du har rettet til oss, til å formidle informasjon til deg, til å bekrefte mottak av e-post du har sendt til oss, eller dersom vi av annen grunn trenger å kontakte deg.

- Hver enkelt melding vil også inneholde en lenke som du kan klikke på for å informere oss om at du ikke ønsker å motta flere reklamerettede e-postmeldinger fra oss.


D. Når registrerer vi dine personopplysninger?

- Vi registrerer dine personopplysninger i følgende situasjoner: Når du registrerer deg som medlem, Når du sender oss e-post, Når du lager en profil, Når du benytter vårt online betalingssystem og Når du velger å gi tilleggsinformasjon selv.


E. Til hvem, og for hvilket formål kan vi utlevere dine personopplysninger?

- Opplysningene kan gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern samt for de selskaper som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative drift. Disse selskaper tilpliktes å håndheve de samme strenge regler knyttet til behandling av personopplysninger, samt at de opererer i overensstemmelse med de samme regler og betingelser for bruk, som er beskrevet her. Personopplysninger kan også utleveres dersom vi blir pålagt dette av en domstol eller annen myndighet.

- I tråd med det samtykke som er avgitt ved registrering kan Mediehuset Bergstad inngå samarbeidsavtaler med tredjeparter og Mediehuset Bergstad vil la disse få innsyn i dine personopplysninger for å kunne gi deg anledning til å delta i konkurranser eller markedsføre sine produkter eller tjenester dersom du har samtykket til dette. Vi krever at parter som vi inngår avtale med oss bare benytter de innsamlede opplysninger for disse formål, at de håndhever de samme brukerbetingelser som oss, og at det sørges for forsvarlig informasjonssikkerhet.

- Enkelte ganger kan statistiske og anonymiserte opplysninger vedrørende salg, kjøps-, og navigeringsmønster utleveres til tredjeparter. Dette omfatter kun ikke-identifiserbare opplysninger om våre kunder, medlemmer av Mediehuset Bergstads nettverk, og andre brukere, og vil ikke kunne knyttes til deg eller andre enkeltpersoner.

- Vi utleverer ingen personopplysninger utover det som fremgår av disse retningslinjer.


F. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

- Vi benytter oss av den beste teknologien tilgjengelig for å garantere at våre brukeres personopplysninger er sikre hos oss. Ditt passord er konfidensielt. Med passordet ditt har du via medlemssidene anledning til å endre og oppdatere din profil.


G. Hvordan kan du ivareta din sikkerhet ved bruk av vår nettside?

- Lukk alltid nettleseren og logg deg av internett når du er ferdig. Dette forhindrer at andre personer kan tilegne seg tilgang til personlig informasjon og din private korrespondanse. Hold ditt passord og andre medlemsdetaljer hemmelige. Dersom du oppdager at utenforstående personer har brutt seg inn på ditt medlemsområde, vennligst si fra til oss umiddelbart.


H. Cookies og/eller Local Storage

- For å kunne være i stand til å gjenkjenne deg som medlem benytter vi oss av en funksjon fra din personlige nettleser som kalles "Cookies" eller "informasjonskapsler", og/eller Local Storage. "Cookies" identifiserer din datamaskin overfor våre servere og tilpasser tjenestene mot det området du befinner deg på.


I. Innsyn i og retting av personopplysninger

- Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg ved forespørsel. Henvendelser vedrørende behandlingene av dine personopplysninger rettes til: medlem@bergstad.co

Se våre øvrige erklæringer:
Cookie erklæring
GDPR Personvernerklæring
Data-erklæring
Kommentarerklæring