Redaktørplakaten

Redaktørplakaten er en erklæring (avtale) om redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar som kom i stand i 22. oktober 1953 mellom Norsk Redaktørforening og daværende Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening).
Avtalen ble noe revidert i 1973 og gitt teknologinøytral tekst i 2004.

Kjerneprinsippet i avtalen, om redaktørens uavhengighet av eier/utgiver, ble lovfestet fra 1. januar 2009 gjennom “Lov om redaksjonell fridom.”

Nedenfor finner du Redaktørplakatens tekst på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Redaktørens plikter og rettigheter

En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.

En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls-bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret. Kommer redaktøren i uløselig konflikt med mediets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.

Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Redaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom utgiveren/styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter.

Denne erklæring er blitt til i samarbeid mellom
Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og
Norsk Redaktørforening,
vedtatt av begge organisasjoner 22. oktober 1953, revidert i 1973 og i 2004.

 Mediebedriftenes Landsforening                      Norsk Redaktørforening

 __________________________       _________________________
 Olav Terje Bergo                               Marit Haukom

Plikter og rettar for redaktøren

Ein redaktør skal alltid ha dei ideelle måla til dei frie media for auge. Redaktøren skal verne om ytringsfridommen og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennar meining gagnar samfunnet.

Gjennom sitt medium skal redaktøren fremje ei sakleg og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal leggje vekt på at det i journalistikken står klart for mottakaren kva som er reportasje og formidling av informasjon og fakta, og kva som er mediet sine eigne meiningar og vurderingar.

Det er ein føresetnad at redaktøren deler grunnsynet og føremålsreglane til mediet. Men innafor denne ramma skal redaktøren kunne leie redaksjonen fritt og uavhengig, og stå heilt fritt til å forme meiningane til mediet, sjølv om dei i enkelte spørsmål ikkje vert delte av utgivaren eller styret. Kjem redaktøren i uløyseleg konflikt med grunnsynet til mediet, pliktar han/ho å trekkje seg  tilbake frå si stilling. Redaktøren må aldri la seg påverke til å hevde meiningar som ikkje er i samsvar med hans/hennar eiga overtyding.

Den ansvarlege redaktøren har det personlege og fulle ansvaret for innhaldet i mediet. Redaktøren leier og har ansvaret for verksemda til medarbeidarane sine, og er bindeleddet mellom utgivaren/styret og dei redaksjonelle medarbeidarane. Redaktøren kan delegere retten til å ta avgjerder i samsvar med fullmaktene sine.

Denne erklæringa er blitt til i samarbeid mellom Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening, vedteken av begge organisasjonane 22. oktober 1953, revidert i 1973 og 2004.

Mediebedriftenes Landsforening                                   Norsk Redaktørforening

Olav Terje Bergo                                                       Marit Haukom

Doaimmaheaddji geatnegasvuođat ja vuoigatvuođat

Doaimmaheaddji galgá álo atnit muittus friddja mediaid iđeála mihttomeriid. Doaimmaheaddji galgá áimmahuššat cealkinfriddjavuođa ja buoremus lági mielde bargat dan ovdii mii su oaivila mielde lea gávdnin servodahkii.

Iežas mediuma bokte galgá doaimmaheaddji ovddidit áššálaš ja friddja diehtojuohkima ja servodatoaiviliid gaskkusteami. Doaimmaheaddji galgá bargat journalistihka ovdii, mii vuostáiváldiide čielgasit earuha reportáša ja dieđuid gaskkusteami media iežas oaiviliin ja árvvoštallamiin.

Doaimmaheaddjis vurdojuvvo alddis leat seamma vuođđooaidnu ja ulbmil go su medias. Muhto dán eavttu siskkobealde galgá doaimmaheaddjis leat friddja ja sorjakeahtes doaimmahusjođiheapmi ja dievas friddjavuohta hábmet media oaiviliid, vaikko dat vel ovttaskas áššiin spiehkastit ge almmuheaddji dahje stivrra oaiviliin. Jus doaimmaheaddji gártá čoavdemeahttumit vuostálaga media vuođđooainnuin, de lea son geatnegas geassádit virggistis. Doaimmaheaddji ii galgga goassege diktit iežas báidnojuvvot čuoččuhit oaiviliid maid ieš ii doarjjo.

Ovddasvástideaddji doaimmaheaddjis lea persovnnalaš ja ollislaš ovddasvástádus media sisdoalu dáfus. Doaimmaheaddji jođiha ja ovddasvástida mielbargiidis doaimmaid, ja lea oamasteaddji/stivrra ja doaimmahuslaš mielbargiid gaskasaš jietnaguoddi. Doaimmaheaddji sáhttá válddi sirdit iežas fápmudusaid vuođul.

Dán julggaštusa leat soahpan Norgga Aviissaid Riikkalihttu (dál Mediaásahusaid Riikkalihttu) ja Norgga Doaimmaheddjiid Lihttu,
goappaš lihtuin dohkkehuvvon golggotmánu 22. beaivvi 1953, rievdaduvvon 1973 ja 2004.

Mediaásahusaid Riikkalihttu                 Norgga Doaimmaheddjiid Lihttu
________________________          _________________________
Olav Terje Bergo                                  Marit Haukom

RIGHTS AND DUTIES OF THE EDITOR

This declaration is a joint document agreed upon by The Association of Norwegian Editors and The Norwegian Media Business Association:

An editor shall always keep in mind the ideal purpose of the media. The editor shall promote the freedom of opinion and in accordance with the best of his/her abilities strive for what he/she feels serves society.

Through his/her medium the editor shall promote an impartial and free exchange of information and opinion. The editor shall nurture a type of journalism that makes it clear to the reader what is reporting and submission of information and facts, and what is the opinions and judgements of the newspaper.

An editor is expected to share the fundamental views and aims of his/her publication. But within this framework the editor is entitled to a free and independent leadership of the editorial departement and editorial work and full freedom to shape the opinions of the paper even if they in single matters are not shared by the publisher or the board. If the editor finds himself/herself in irreconcilable conflict with the fundamental views of the medium, the editor is obliged to resign. The editor must never allow himself/herself to be influenced to advocate opinions that are not in accordance with the editor’s own conviction.

The editor carries the judicial responsibility for the paper, and has the full and personal responsibility for the contents of the newspaper. The editor directs and is responsible for the activity of the members of the editorial department and is the link between them and the publisher/board. The editor may delegate authority in accordance with his/her credentials.

(Signed October 22nd. 1953, revised in 1973 and 2004.)